top of page

Podmínky prodeje kamery Matterport prostřednictvím SMAR s.r.o.

 

 

Aktualizováno: 09.03.2021    

(dříve nazýváno podmínky prodeje kamery Matterport Pro 3D)

Níže uvedené podmínky prodeje kamery Matterport (dále jen “Podmínky prodeje”) upravují Váš nákup 3D kamery Matterport. Pro (MC200), 3D kamery Matterport. Pro2 (MC250), nebo jakékoliv další 3D kamery poskytované společností SMAR s.r.o. Chcete-li používat kameru, musíte mít přístup k podporovanému zařízení (jak je specifikováno níže nebo prostřednictvím společností SMAR s.r.o.). Dále si musíte do Apple zařízení stáhnout aplikaci Matterport 3D Capture (dále jen “aplikace”) z obchodu Apple App Store. Chcete-li generovat 3D modely z obrázků, které vytvoříte pomocí kamery, je nutné si předplatit účet Cloud Matterport, se kterým se váží pravidelné poplatky za předplatné a zpracování. Na používání aplikace se vztahuje licenční smlouva společnosti Matterport (Matterport com/legal/eula/) a na používání Matterport Cloud se vztahuje smlouva o předplatném Cloudu Matterport. (Matterport..com/legal/terms-of -servis). Přečtěte si pozorně licenční smlouvu s pro aplikaci a smlouvu o předplatném Cloudu Matterport. Použití kamery s jakoukoli jinou aplikací nebo softwarem vytvářejícím 3D modely není společností Matterport. povoleno a je přísně zakázáno.

KLIKNUTÍM „SOUHLASÍM“ S PODMÍNKAMI PRODEJE A PŘEVZETÍM KAMERY PODEPISUJI SMLOUVU S CELÝM JEJÍM OBSAHEM, ZAHRNUJÍCÍM TYTO PODMÍNKY PRODEJE. POKUD NESOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI A / NEBO POZNÁMKAMI: (A) NEPOUŽÍVEJTE KAMERU; (B) MŮŽETE VRÁTIT KAMERU V SOULADU S ODDÍLEM 4 TĚCHTO PODMÍNEK PRODEJE, PODLÉHAJÍCÍM OMEZENÍ TAM UVEDENÝCH.

 

1. Obecně

Tyto podmínky prodeje představují úplnou dohodu mezi společností SMAR s.r.o., Vámi nebo subjektem, který zastupujete (dále jen „Vy“), týkající se vašeho nákupu kamery a nahrazují veškerou předchozí komunikaci a dohody, písemné i ústní, s tím související. Další, nekonzistentní nebo odlišné podmínky v jakékoli objednávce, nebo jiné komunikaci od Vás, jsou tímto výslovně odmítnuty. SMAR s.r.o. si vyhrazuje právo tyto Podmínky prodeje dle vlastního uvážení kdykoliv a bez předchozího upozornění revidovat aktualizací těchto Podmínek prodeje na adrese https://www.matterport.partners za předpokladu, že takové změny budou účinné od okamžiku, kdy bude provedeno revidované zveřejnění pouze ve vztahu ke kamerám zakoupeným po datu revize. Doporučujeme pravidelně kontrolovat změny na https://www.matterport.partners Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami nebo jejich změnami, nenakupujte kamery od společnosti SMAR s.r.o..  Převzetí kamery po zveřejnění úprav v podmínkách, představuje Váš souhlas se změnou v nových obchodních podmínkách.

 

 

 

2. Ceny; Platební podmínky.

(a) Cena níže zakoupené kamery je uvedena v nákupním košíku online nebo v jiné cenové nabídce poskytované společností SMAR s.r.o.. Společnost SMAR s.r.o. má právo revidovat cenu kamery před přijetím objednávky od koncového zákazníka.
 

(b) V souvislosti s nákupem zboží souhlasíte s platbou DPH v zákonem stanovené výši, vztahující se na položky prodávané níže. Vaše celková fakturovaná částka bude zahrnovat cenu kamery (kamer) a dále veškerou zákonnou daň. Tato daň je odvozena od fakturační adresy a sazby DPH platné v době, kdy dojde k zakoupení kamery. SMAR s.r.o. bude účtovat DPH pouze ve státech, kde to vyžadují místní předpisy a zákony.
 

(c) Možnosti platby, které jsou k dispozici, budou specifikovány při nákupu. Pokud SMAR s.r.o. písemně nestanoví jinak, zaplatíte kupní cenu kamery a veškeré související poplatky bankovním převodem.
 

(d) Po objednání zboží Vám společnost SMAR s.r.o. vystaví zálohovou fakturu. Po uhrazení zálohové faktury bude objednané zboží expedováno na doručovací adresu určenou zákazníkem. Zálohoví faktura je splatná do třiceti (30) dnů, pokud nebylo specifikováno jinak. V případě vystavení faktury se splatností, bude při prodlení se splatností faktury požadováno penále 1,5 % z celkové částky nebo maximální částku povolenou podle platných zákonů o jakémkoli zůstatku po splatnosti. Tento poplatek musíte zaplatit do třiceti (30) dnů od prodlení.

 

(e) Ceny uvedené na faktuře jsou konečné. Pokud kamera po zakoupení nebude k dispozici, bude Vám vrácena kupní cena v plné výši.

 

(f) Všechny dlužné částky jsou splatné obratem, bez protinávrhu, odpočtu nebo srážky (s výjimkou zákonem požadovaného odpočtu nebo srážky). Společnost SMAR s.r.o. může kdykoli, aniž by omezovala jakákoli jiná práva nebo nápravná opatření, započítat jakoukoli částku, kterou jí dlužíte, vůči jakékoli částce, kterou Vám společnost SMAR s.r.o. zaplatí.
 

(g) Společnost SMAR s.r.o. si vyhrazuje právo vymáhat veškeré poplatky vzniklé v důsledku postoupení jakékoli výše uvedené částky agentuře nebo právní firmě.
 

 

3. Dodání, riziko ztráty a vlastnické právo.

(a) Pokud nebude společností SMAR s.r.o. písemně stanoveno jinak, nesete odpovědnost za všechny náklady spojené s odesláním kamery na Vámi uvedenou dodací adresu. 

(b) Datum dodání určené společností SMAR s.r.o. je pouze přibližné. Společnost SMAR s.r.o. nenese odpovědnost za žádné ztráty ani výdaje, ať už vzniklé v důsledku občanskoprávního deliktu nebo smlouvy, které vám vzniknou, pokud dodávka nesplňuje stanovené přibližné datum dodání.
 

(c) Pokud SMAR s.r.o. písemně nestanoví jinak, přechází na Vás riziko ztráty nebo poškození kamery okamžikem převzetí kamery.
 

(d) SMAR s.r.o. si ponechává výlučný nárok na kameru (kamery), dokud SMAR s.r.o. nepřijme plnou částku za cenu kamery (kamer). Pokud neprovedete platbu kamery, a ta již byla doručena:

(i) Společnost SMAR s.r.o. může použít veškeré zákonné prostředky k vrácení kamery na Vaše náklady; a

(ii) SMAR s.r.o. bude mít právo zablokovat Vaše používání účtu Cloudu SMAR s.r.o. v souvislosti se zpracováním nebo hostováním jakýchkoli snímků z takové kamery.
 

 

 

4. Odstoupení od smlouvy

(a)     Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů (softwarů), porušil-li spotřebitel jejich originální obal.

 

(b)      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.a. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

 

(c)      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.b. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 5 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 100,- Kč (slovy: jednosto korun českých) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

 

(d)      Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 4.c. obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

 

(e)      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.b. obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 4.d. obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

(f)      Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. 4.c. obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

5.       Odpovědnost za vady a záruka

 

(a)      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

 

(b)      Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 

(c)      V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

(d)     Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

 

(e)      Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny.
 

 

6. Ostatní zboží.

Veškeré příslušenství potřebné k použití nebo přepravě kamery, jako je stativ, pouzdro na přenášení kamery nebo jiné Vámi požadované zboží, je třeba zakoupit samostatně. Není součástí kamery.

 

7.   Obecná ustanovení

(a)  Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

(b)  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

 

(c)  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

(d)  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná

 

(e)  Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

 

Případné spory mezi společností SMAR s.r.o. a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak společnost SMAR s.r.o. doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na SMAR s.r.o pro vyřešení nastalé situace.

 

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

 

(f)  Kontaktní údaje prodávajícího:

 

adresa pro doručování: Škroupova 1397/48, Chomutov 430 01

adresa elektronické pošty: info@smar.cz

telefon: 605 411 111

 nebo více viz. Kontakt

 

8. Firmware.

Software je do kamery zabudován společností Matterport (dále jen „firmware“). V souladu s těmito prodejními podmínkami Vám společnost Matterport uděluje nevýhradní, odvolatelnou, omezenou licenci k používání firmwaru výhradně s kamerou a pouze v digitální spustitelné formě. Výše uvedené nezahrnuje licenci na žádný zdrojový kód. Nesmíte způsobit ani povolit žádné třetí straně, aby zpětně analyzovala, dekompilovala, upravovala, překládala nebo rozebírala jakýkoli Firmware; vytvářet odvozená díla na základě kteréhokoli firmwaru; nebo dělat cokoliv jiného, co by nepříznivě ovlivnilo práva duševního vlastnictví společnosti Matterport a jejích poskytovatelů licencí na firmware. Berete na vědomí, že zdrojový kód, který je základem firmwaru, jsou důvěrné a chráněné informace společnosti Matterport. a jejích poskytovatelů licencí. Na žádnou kameru nebudete instalovat žádný firmware ani jiný software kromě firmwaru nebo aktualizace firmwaru poskytované společností Matterport. Pokud na kameru nainstalujete jakýkoliv jiný firmware nebo jakoukoli aktualizaci firmwaru, která není poskytovaná společností Matterport., bude taková akce považována za podstatné porušení těchto prodejních podmínek, které zruší platnost záruky uvedené v části 5. Kromě toho si společnost Matterport., aniž by omezovala jakýkoli jiný prostředek nápravy, který má Matterport k dispozici, vyhrazuje právo podat proti Vám žalobu pro porušení smlouvy a porušení práv duševního vlastnictví.

9. Duševní vlastnictví.

S výjimkou případů uvedených v části 8 se v těchto prodejních podmínkách nepředpokládá, že by na Vás bylo přenášeno jakékoli právo na duševní vlastnictví kamery, firmware, Cloud Matterport, aplikací nebo jakoukoli jinou technologií společnosti Matterport nebo jejích poskytovatelů licencí. Souhlasíte s tím, že (ačkoli společnost SMAR s.r.o. může požadovat, abyste přispěli k designu a vývoji jejích produktů), mezi stranami je společnost Matterport jediným vlastníkem všech práv duševního vlastnictví ke kameře a dalšímu majetku popsanému v této části.

10. Různé.

(a) Vaše neplnění povinností vyplývajících z těchto podmínek, bude představovat nedodržení těchto prodejních podmínek. 

(b) Není-li v tomto dokumentu stanoveno jinak, veškerá oznámení, faktury a další komunikace, které se zde podle tohoto zákona vyžadují nebo jsou povoleny, musí být písemné a budou-li společnosti SMAR s.r.o. doručeny osobně nebo zaslány předplacenou nebo doporučenou poštou, uvádí se adresa společnosti SMAR s.r.o., Škroupova 1397/48, Chomutov 430 01

(c) S výjimkou případů uvedených v části 1 nejsou jakékoli změny v těchto prodejních podmínkách platné, pokud nejsou písemně podepsány zaměstnancem společnosti SMAR s.r.o.. Předtištěné podmínky k jakékoli objednávce, kterou vystavíte nebo k ní připojíte, a všechny další samostatné podmínky a / nebo dokumenty zavedené po přijetí této smlouvy nebo po provedení služeb nebo dodání kamery, i když jsou podepsány společností SMAR s.r.o., budou neplatné a bez vzájemně podepsaného dodatku k této smlouvě, který výslovně cituje tuto dohodu.
 

(d) Berete na vědomí, že jste si přečetli tyto podmínky prodeje, rozumíte jim a souhlasíte se všemi body v těchto podmínkách prodeje.
 

(e) Osoba, která není smluvní stranou těchto prodejních podmínek, nemá žádná práva k prosazování těchto podmínek.

bottom of page