top of page

Pravidla soutěže pořádaných na sociálních sítích Facebook a Instagram

Smyslem tohoto dokumentu je úprava a ustanovení všeobecných pravidel soutěží organizovaných https://matterport.partners/ na sociální síti https://www.facebook.com/MatterportReseller a https://www.instagram.com/matterport.partners.official/ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně ustanovuje pravidla uveřejněné soutěže ve vztahu ke spotřebiteli na území České republiky.

Soutěž bude probíhat na https://www.facebook.com/MatterportReseller a https://www.instagram.com/matterport.partners.official/ (dále jen „sociální sítě“)

1. Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatelem a organizátorem soutěže je SMAR s.r.o. se sídlem: Škroupova 1397/48, 430 01 Chomutov , IČ: 24308749

2. Termín a místo konání soutěže

Soutěž bude probíhat na sociálních sítích dle vypsaného termínu (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).
 

3. Účastníci soutěže

Soutěže se mohou zúčastnit pouze fanoušci stránky https://www.facebook.com/MatterportReseller na sociální síti Facebook a followeři, kteří se zapojí do soutěže podle pokynů uvedených v jednotlivých příspěvcích. Průběh soutěží se může měnit a vždy bude objasněn v doprovodném textu příspěvku. Svou účastí v soutěži vyjadřuje účastník soutěže souhlas s pravidly a podmínkami soutěže uvedenými v tomto statutu a zavazuje se je dodržovat v plném rozsahu bez jakýchkoliv podmínek a výhrad.
 

4. Princip a podmínky soutěže

Průběh a podmínky soutěží se mohou měnit a vždy budou objasněny v průvodním textu příspěvku na fan stránce na Facebooku nebo na profilu na Instagramu.
 

5. Výhry v soutěži

Výhry v soutěžích se mohou měnit v závislosti na aktuální nabídce společnosti SMAR s.r.o. a podmínek soutěže.
 

6. Vyhodnocení soutěže

Vyhodnocení vítězů soutěží se bude konat v sídle společnosti SMAR s.r.o. a na základě podmínek dané soutěže.
 

7. Prohlášení vítěze

Vítězové budou vyhlášeni na základě informací obsažených v soutěžním příspěvku.
Po ukončení soutěže budou vítězové vyhlášeni na sociálních sítích.

 

8. Předání výher

Výherci budou kontaktováni a informováni prostřednictvím příspěvku na fan stránce, instagramu nebo e-mailu, případně telefonicky.
Pořadatelé nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher.

9. Další ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zkrátit, prodloužit, přerušit, zrušit či změnit její pravidla, ale i vyřadit soutěžícího z důvodu podezření na porušování pravidel soutěže.
V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude tato změna provedena písemně ve formě dodatku a zveřejněna na internetové stránce: https://matterport.partners/. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher bez udání důvodu za výhry, které představují odpovídající náhradu. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Pořadatelé si vyhrazují právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez uvedení důvodů. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatelé tímto nepřebírají vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, jak je uvedeno v těchto pravidlech. Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny.

Tato pravidla soutěže jsou dostupná na https://matterport.partners/soutez

11. Souhlas se zveřejněním osobních údajů

Účastník soutěže se zapojením do soutěže uděluje pořadateli soutěže souhlas podle §2 zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, aby pořadatelé soutěže prostřednictvím tisku, internetu nebo jiného médium zveřejnili obrazové a zvukové záznamy, obrazové snímky a podobizny výherce soutěže. Výherce soutěže zároveň podle § 15 zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění uděluje pořadatelům soutěže souhlas ke zpracovávání jeho osobních údajů v souvislosti s touto soutěží v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, město pobytu a mobilní telefonní číslo. Vyhlašovatel soutěže se zavazuje, že tyto osobní údaje bude zpracovávat v souladu s jednotlivými ustanoveními zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. V případě odmítnutí udělení souhlasu výhercem podle předchozího odstavce, nebo jeho podmiňování, ztrácí vylosován výherce nárok na výhru a cena ze soutěže se stává předmětem opětovného losování.

V Chomutově, dne 5. 1. 2023

bottom of page